توضیحات تکمیلی:

هزینه های چاپ و رونمایی تمبرهای اختصاصی به شرح زیر می باشد:

  1. هر برگ تمبر شخصی در ابعاد A4 (محتوی 16 قطعه تمبر) به مبلغ 490.000 ریال
  2. هر برگ تمبر شخصی در ابعاد A5 (محتوی 4 قطعه تمبر) به مبلغ 270.000 ریال
  3. هزینه برگزاری مراسم رونمایی 25.000.000 ریال

حداقل تعداد چاپ تمبرهای اختصاصی بمنظور برگزاری مراسم رونمایی و براساس استان های کشور به شرح زیر می باشد:

  1. _ شهر تهران 1000 برگ
  2. مراکز استان های برخوردار(G8) 500 برگ
  3. سایر مراکز استان های کشور 200 برگ
  4. شهرستان های تابعه 100 برگ

فرم درخواست چاپ تمبرهای اختصاصی(شخصی)